Zorgen failliete buitenlandse autoverzekeraars voor onbehandelbare verkeersschades in Nederland?

7 november '18 - De afgelopen jaren zijn wij in Europa met enige regelmaat geconfronteerd met faillissementen van een aantal autoverzekeraars, bijvoorbeeld uit Roemenië en recent in Cyprus. Wat zijn de gevolgen van deze faillissementen bij schades veroorzaakt door auto’s met een buitenlands kenteken? We beperken ons hier tot schades in de E.U.

Europese richtlijnen

Allereerst plaatsen wij de kanttekening dat in de E.U.-richtlijn motorrijtuigverzekering voor dit onderwerp geen bijzondere bepalingen bestaan. Bij de nu lopende herziening van deze richtlijn wordt dit mogelijk aangepast. Er ligt een voorstel dat alle EU waarborgfondsen dekking zouden moeten geven in geval van faillissementen. Maar dat is voor de beoordeling van de huidige situatie nog niet aan de orde.

Twee verschillende situaties

In basis kunnen we onderscheid maken tussen twee verschillende situaties. Een bezoeker wordt aangereden in het land waar de verzekeraar kantoor heeft en waar het schadeveroorzakende voertuig is geregistreerd. Of het buitenlands voertuig rijdt een slachtoffer aan in het land waar laatstgenoemde woont.

In het eerste geval waarbij de bezoeker het slachtoffer is, hangt de mogelijke schadevergoeding af van de wettelijk regeling/garanties tegen insolventie in het land van ongeval. Met insolventie wordt het onvermogen van verzekeraars bedoeld om te voldoen aan hun verplichtingen. Meestal komt dit door een faillissement. In een aantal landen biedt een Waarborgfonds dekking of staat een ander nationaal financieel instituut mogelijk in voor de verplichtingen van die verzekeraar. Deze dekkingen zijn soms beperkt, bijvoorbeeld tot maximaal € 100.000 per geval zoals in Griekenland. Als er geen wettelijk vangnet is, dan is de benadeelde aangewezen op de afwikkeling door de curator.

Als een buitenlands voertuig in Nederland een schade veroorzaakt, dan is het Groene Kaart Systeem van toepassing. Binnen de E.U. staan de nationale groene kaart bureaus garant voor de verzekeringsdekking van de voertuigen uit de andere lidstaten. Het Nederlands Bureau staat dus garant voor schades in Nederland door een voertuig met een buitenlands kenteken. Dan maakt het niet uit of dit voertuig wel of niet verzekerd is en of dit bij een verzekeraar is die niet meer kan betalen.

Feit of Fabel

Samengevat, schade door een buitenlands voertuig in Nederland leidt NIET tot een onbehandelbare schade! Integendeel, de belangen van slachtoffers zijn in zo’n situatie goed beschermd. Zoals hiervoor beschreven is positie wel anders als het slachtoffer bezoeker is in een ander land. 

 

Auteur

Jelle Smits, senior specialist verzekeringstechniek

Jelle Smits