Corporate Governance

Het Nederlands Bureau Motorrijtuigverzekeraars is een vereniging waarvan alle in Nederland werkzame motorrijtuigverzekeringsmaatschappijen lid zijn. Zij financieren voor een groot deel de werkzaamheden via contributie.

Het Nederlands Bureau heeft de operationele taken, met inbegrip van directie en managementtaken, uitbesteed aan de Vereende N.V.. Hierdoor liggen verantwoordelijkheden rond personeel, (kantoor)automatisering, etc. bij de Vereende, dit binnen de kaders zoals vastgelegd in het uitbestedingscontract en de SLA´s.

Algemene Ledenvergadering

Het hoogste orgaan van de vereniging is de Algemene Ledenvergadering (ALV). De ALV bepaalt, op basis van voorstellen van het bestuur, het beleid van de vereniging en keurt begroting en jaarrekening goed. Tevens stelt zij de contributie van de leden vast. Elk lid heeft in de ALV één stem.

Bestuur

Het bestuur heeft tot taak het besturen van de vereniging binnen de kaders van de relevante wet- en regelgeving en de statuten van de vereniging en houdt toezicht op de wijze waarop de Vereende zich van haar verantwoordelijkheden voor het Nederlands Bureau kwijt.

Het bestuur wordt gekozen door de leden en bestaat uit drie leden, waaronder de voorzitter.

In de loop der jaren is de praktijk gegroeid dat de verzekeraarsleden in het bestuur van het aan het Nederlands Bureau gelieerde Waarborgfonds Motorverkeer tevens lid zijn van het bestuur van het Nederlands Bureau. De voorzitter van het Waarborgfonds wordt tevens voorgedragen als voorzitter van het Bureau.

Samenstelling bestuur:

mr T.L.W.M. Mallant, voorzitter
mevrouw M.M. Heezen
1 vacature

Directie

De directie van het Nederlands Bureau wordt gevoerd door de Vereende. De directie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het door het bestuur en de ALV vastgestelde beleid. De directie van de Vereende bestaat uit twee leden met een brede en verschillende achtergrond. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden houdt de directie rekening met de verschillende belangen en is zij zich bewust van de maatschappelijke rol. 

Samenstelling directie:

Mevrouw mr. Ingrid A. Visscher, voorzitter
Nico J.M. Barendse RA