Governance

Governance

Het Nederlands Bureau Motorrijtuigverzekeraars is een vereniging waarvan alle in Nederland werkzame motorrijtuigverzekeringsmaatschappijen lid zijn. Zij financieren voor een groot deel de werkzaamheden via contributie.

Het Nederlands Bureau heeft de operationele taken, met inbegrip van directie en managementtaken, uitbesteed aan de Vereende N.V.. Hierdoor liggen verantwoordelijkheden rond personeel, (kantoor)automatisering, etc. bij de Vereende, dit binnen de kaders zoals vastgelegd in het uitbestedingscontract en de SLA´s.

Algemene Ledenvergadering

Het hoogste orgaan van de vereniging is de Algemene Ledenvergadering (ALV). De ALV bepaalt, op basis van voorstellen van het bestuur, het beleid van de vereniging en keurt begroting en jaarrekening goed. Tevens stelt zij de contributie van de leden vast. Elk lid heeft in de ALV één stem.

Bestuur

Het bestuur heeft tot taak het besturen van de vereniging binnen de kaders van de relevante wet- en regelgeving en de statuten van de vereniging en houdt toezicht op de wijze waarop de Vereende zich van haar verantwoordelijkheden voor het Nederlands Bureau kwijt.

Het bestuur wordt gekozen door de leden en bestaat uit drie leden, waaronder de voorzitter.

In de loop der jaren is de praktijk gegroeid dat de verzekeraarsleden in het bestuur van het aan het Nederlands Bureau gelieerde Waarborgfonds Motorverkeer tevens lid zijn van het bestuur van het Nederlands Bureau. De voorzitter van het Waarborgfonds wordt tevens voorgedragen als voorzitter van het Nederlands Bureau.

Samenstelling bestuur:

T.L.W.M. Mallant, voorzitter
L.T. Suur
F. Soeteman

 

Directie

De directie van het Nederlands Bureau wordt gevoerd door de Vereende. De directie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het door het bestuur en de ALV vastgestelde beleid. De directie van de Vereende bestaat uit twee leden met een brede en verschillende achtergrond. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden houdt de directie rekening met de verschillende belangen en is zij zich bewust van de maatschappelijke rol. 

Samenstelling directie:

Mevrouw Carola Wijkamp-Hermsen, voorzitter
drs. Harmen C.J. Ettema RA

Compliance

De Vereende hecht grote waarde aan integriteit en naleving van wet- en regelgeving. De Vereende heeft beleid ten aanzien van Compliance vastgelegd in een Compliance Charter en een Compliance programma. De Compliance Officer rapporteert jaarlijks rechtstreeks aan de Raad van Commissarissen.

Daarnaast is er een Gedragscode Integriteit en een Klokkenluidersregeling.

De Gedragscode Integriteit is een leidraad voor het handelen van alle medewerkers van de Vereende en geldt voor iedere functie ongeacht de aard of vorm van het dienstverband. Alle medewerkers ondertekenen een verklaring dat zij de code zullen naleven.

De Gedragscode is niet vrijblijvend en bevat daarom ook procedures voor controle van naleving.

Gedragscode Verzekeraars 2018

Als lid van het Verbond van Verzekeraars houdt de Vereende zich aan de Gedragscode Verzekeraars. De Vereende heeft de drie kernwaarden van het Verbond: Omgaan met risico's, mogelijk maken en maatschappelijk betrokken zijn opgenomen in haar eigen Gedragscode Integriteit.

Omgaan met risico's
Wij willen onze klanten zekerheid bieden dat onze producten en dienstverlening adequaat zijn en dat zij door deskundige medewerkers met respect behandeld worden.

Mogelijk maken
Uit de manier waarop wij met (vragen van) klanten omgaan blijkt dat wij oplossingsgericht te werk gaan. Wij doen daarbij ons uiterste beste om voor problemen oplossingen te vinden. Hierbij spelen ook anderen zoals stafafdelingen en toeleveranciers een belangrijke rol

Maatschappelijk betrokken zijn
Onze maatschappelijke betrokkenheid blijkt op verschillende manieren uit ons gedrag. In onze beleggingsportefeuille komen geen maatschappelijk ongewenste beleggingen voor. Wij beleggen dus niet in activiteiten die bijvoorbeeld wapenhandel, kinderarbeid en drugshandel bevorderen. Ook hebben wij een verantwoord afvalbeleid, gebruiken wij waar mogelijk groene stroom en printen wij bewust.

De Vereende heeft tot doel mensen te verzekeren die, om wat voor omstandigheid ook, zich willen verzekeren maar moeite ondervinden bij het vinden van een verzekeraar of van een goede verzekering.

De Vereende doet dit onder andere door de organisatie van capaciteit, zodat hele grote risico’s toch verzekerd kunnen worden, zoals nucleaire- en terrorismerisico’s. Maar de Vereende doet dit ook door (rechts)personen die voor hun (bedrijfs)risico’s geen geschikte verzekering kunnen vinden, verder te helpen.

Eed of belofte

De directie heeft de belofte financiële sector afgelegd. De tekst hiervan is hieronder te lezen. Ook de leden van de Raad van Commissarissen hebben de eed of belofte afgelegd.

Het afleggen van de eed of belofte is tevens voor alle medewerkers verplicht en gebeurt ten overstaan van de voorzitter van de directie, als hoogste functionaris, en de Compliance Officer, als vertegenwoordiger van de organisatie. Het is binnen de Vereende een formeel moment waarop het belang van de normen en waarden hardop uitgesproken wordt en medewerkers verklaren hun werkzaamheden professioneel uit te zullen oefenen. De Vereende wil daarmee benadrukken dat een functie in de financiële wereld niet iets vrijblijvends is maar, maatschappelijke, verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Dit formele moment draagt ook bij aan de bewustwording.

Ik beloof dat ikmijn functie als directeur integer en zorgvuldig zal uitoefenen;
een zorgvuldige afweging zal maken tussen alle belangen die bij de onderneming betrokken zijn, te weten die van de klanten, de aandeelhouders, de werknemers en de samenleving waarin de onderneming opereert;
in die afweging het belang van de klant centraal zal stellen en de klant zo goed mogelijk zal inlichten;
mij zal gedragen naar de wetten, reglementen en gedragscodes die op mij van toepassing zijn;
geheim zal houden wat mij is toevertrouwd;
geen misbruik zal maken van mijn kennis;
mij open en toetsbaar zal opstellen en mijn verantwoordelijkheid ken voor de samenleving;
mij zal inspannen om het vertrouwen in de financiële sector te behouden en te bevorderen.
Dat verklaar en beloof ik.