Privacy Statement

Voor welke doeleinden worden gegevens verwerkt?

Bij het indienen of behandelen van een claim vragen wij om persoonsgegevens. De door u verstrekte gegevens worden gebruikt voor de afhandeling van uw aanvraag en het voldoen aan wettelijke regelingen. Ook kunnen wij uw gegevens gebruiken voor overige activiteiten ter ondersteuning van de bedrijfsvoering, zoals fraudepreventie en statistische analyses.

Ons privacybeleid

Persoonsgegevens worden door het Nederlands Bureau verwerkt in overeenstemming met de Wbp. Het NBM heeft zich tevens gecommitteerd aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. De volledige tekst van de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen kunt u hiernalezen.

In deze Gedragscode zijn de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens specifiek uitgewerkt voor banken en verzekeraars. http://www.verzekeraars.nl. Wij hebben onze verwerkingen van persoonsgegevens gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze meldingen zijn onder meldingsnummer 1051311, 1477893 en 1556048 opgenomen in het meldingenregister op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens, https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Verwerking bijzondere gegevens

Soms hebben wij vanuit de aard van de dienstverlening bijzondere gegevens van u nodig. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens over uw gezondheid. Als wij gegevens van een arts nodig hebben, zal altijd eerst uw toestemming worden gevraagd. Wij moeten dan aan u aangeven waarom wij deze informatie nodig hebben en welke gegevens het betreft.

Raadpleging databank stichting CIS

In verband met een verantwoord schadebeleid kunnen wij uw gegevens raadplegen bij de Stichting CIS te Zeist. In dit kader kunnen deelnemers van Stichting CIS ook onderling gegevens uitwisselen. Doelstelling hiervan is risico's te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. www.stichtingcis.nl.

Uw rechten

Wij houden graag uw gegevens actueel. Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben ook juist zijn, dan kunt u daar navraag naar doen. Wij moeten u dan binnen 4 weken een overzicht van uw gegevens leveren. U kunt dit doen door een schriftelijk verzoek te richten aan de directie van het Nederlands Bureau, Postbus 3003, 2280 MG Rijswijk. Als er onjuistheden zijn in de geregistreerde gegevens, kunt u vragen om correctie of verwijdering van de gegevens.

Het gebruik van deze site 

Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Als u onze website bezoekt om informatie te verkrijgen, kunnen bezoekersgegevens door ons verzameld en opgeslagen worden om de gebruikersvriendelijkheid van onze site te bevorderen. Het is ook mogelijk dat kleine tekstbestanden, zgn. "cookies" naar uw computer worden gestuurd ter vergemakkelijking van de communicatie via het elektronische communicatienetwerk. Zie hiervoor ons cookie statement.

Nieuwe ontwikkelingen

De tekst van dit privacy statement kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen wanneer u onze site bezoekt.

Vragen

Met vragen over het privacy statement kunt u zich wenden tot:

Nederlands Bureau Motorrijtuigverzekeraars
Afdeling Compliance
Postbus 3003
2280 MG Rijswijk
[email protected]

de Vereende Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

×